Program profilaktyki "Zdrowie i radość"

Odsłony: 6036

Program profilaktyki  "Zdrowie i radość"    

  Zespół   Szkół   Nr 2 w  Nisku

          

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem całą społeczność szkolną,  czyli uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 

Podstawa prawna:

 Rozporządzenia i Ustawy obowiązujące w Szkolnym Programie Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku.

1.    Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

2.   Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526   Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

3.   Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4.   Dz.U. 2015 poz. 332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

5.   Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

6.   Dz.U. 2013 poz. 1317   Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

7.   Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

8. Dz.U. 2015 poz. 163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

9. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

10. Dz.U. 2015 poz. 1286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

11. Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

12. Dz.U. 2012 poz. 124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

13. Dz.U. 2015 poz. 875 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

14. Dz.U. 2015 poz. 1249 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

15. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

16. Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1375 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

17. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55    Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

18. Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

19. Dz.U. 2013 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (wynikające z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

20. Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (wynikające z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

21. Dz.U. 2014 poz. 803 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wynikające z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

22. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

24. Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku

25. Wewnątrzszkolny System Oceniania

26. Szkolny Program Wychowawczy

 

    „ Zdrowie to stan   dobrego   samopoczucia     fizycznego,   psychicznego i  społecznego, a   nie   tylko   brak   choroby i  niedomagania.” 

 

 1. 1. Program ten jest przeznaczony do prowadzenia zajęć w kl. I-VI szkoły podstawowej i w kl. I-III gimnazjum.
   
 2. Program obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną   nad  wszechstronnym   rozwojem   osobowości ucznia z  uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.
   
 3. Program ma pomóc uczniom zrozumieć problemy i sytuacje, z którymi   będą musieli sobie poradzić

 

Cele   programu:

 

 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej  atmosfery  w   szkole,
 • stworzenie  dobrego kontaktu między  nauczycielem   i   uczniem  
 • stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze
 • dążenie  do  większej   otwartości   uczniów, świadomego   przeżywania   emocji, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania
 • wzmacnianie  poczucia własnej  wartości,
 • wskazanie  właściwych  rozwiązań   w   różnych   sytuacjach   życiowych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • wspieranie  rozwoju  ucznia   poprzez   kształtowanie   następujących   zachowań: prawidłowe odżywianie, troska   o   higienę   własnego ciała, higienę psychiczną, dbałość     o bezpieczeństwo,
 • wyrabianie nawyków higienicznych zapobiegających chorobom wśród dzieci i młodzieży
 • ukazywanie właściwych, ciekawych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
 • uświadomienie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji,
 • kształtowanie postaw wolnych od nałogów, również od uzależnień od gier komputerowych, Internetu i pornografii
 • gotowość do radzenia sobie z  trudnościami wieku młodzieńczego,
 • wyuczenie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania),
 • kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru,  krytyczne  odnoszenie   się   do   treści   przekazywanych     w   mediach,
 • rozpoznawanie  oznak  stresu pojawiającego się w trudnych sytuacjach   oraz  nauczenie  sposobów   radzenia   sobie   z   nim

      Treści programowe zamknięte są w następujące bloki tematyczne:

 

 1. Zdrowie psychiczne
 2. Dbałość o zdrowie
 3. Higiena osobista i otoczenia
 4. Zdrowy sposób żywienia
 5. Bezpieczeństwo na co dzień
 6. Zdrowy styl życia
 7. Profilaktyka uzależnień

 

 1. Zdrowie psychiczne 

 

Cele:

 • budowanie stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • przeżywanie, rozpoznawanie i wyrażanie swoich emocji i uczuć,
 • ustalenie zasad dobrego komunikowania się, stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, mobbingowi itp.
 • kształtowanie umiejętności właściwego planowania dnia.

 

Tematyka zajęć:

 

 1. Co jest dla mnie ważne, jakie są moje marzenia?
 2. Szacunek  dla  siebie i innych.
 3. Porozumiewanie się i  współpraca z innymi – koleżeństwo i przyjaźń.
 4. Pozytywne i negatywne emocje, ich wyrażanie, wpływ na zachowanie ludzi.
  Agresja w szkole.
 5. Podstawowe reguły i zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich, sposoby radzenia sobie z własnymi i cudzymi negatywnymi emocjami.
 6. Budowanie udanych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 7. Związki uczuciowe w rodzinie, prawa i obowiązki jej członków.
 8. Mogę wpływać na swoje samopoczucie.
 9. Umiejętne wyrażanie swoich poglądów.
 10.  10.Mój plan dnia.

 

 1. Dbałość o zdrowie

  Cele:

 • zrozumienie przez uczniów, że to oni sami w znacznym stopniu są odpowiedzialni za własne zdrowie,
 • uświadomienie  uczniom własnych uczuć oraz kształtowanie umiejętności ich wyrażania,
 • uczenie umiejętności zapobiegania infekcjom,
 • wskazywanie na znaczenie ruchu dla zdrowia,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (oparzenia, złamania),
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie oraz w  psychice

      w okresie dojrzewania.

  Tematyka zajęć:

 1. Czy   warto   inwestować   we   własne   zdrowie?
 2. Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyrażamy je w różnych zachowaniach.
 3. Zapobiegamy chorobom.
 4. Wpływ ruchu na postawę i budowę ciała.
 5. Zachowanie bezpieczeństwa – ocena i   zapobieganie   zagrożeniom
 6. Pierwsza   pomoc.
 7. Przemiany fizyczne i emocjonalne zachodzące w organizmie. 

   

 • Higiena osobista i otoczenia

 

Cele:

 • poszerzanie wiedzy na temat higieny, środków i sposobów utrzymania czystości,
 • kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych,
 • zdobywanie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia,
 • kształtowanie poczucia grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości w  najbliższym otoczeniu.

   

Tematyka zajęć:

 1. Przestrzegamy zasad higieny osobistej.
 2. Higiena ciała, odzieży i obuwia.
 3. Choroby przenoszone drogą płciową, zagrożenia związane z wczesną  inicjacją seksualną.
 4. Przyczyny próchnicy zębów – higiena jamy ustnej.
 5. Choroby brudnych rąk: dlaczego dbamy o czystość w klasie i w domu?
 6. Wpływ wyglądu osobistego i czystości na samopoczucie.
 7. Miejsce pracy i wypoczynku ucznia. 

  Zdrowy styl żywienia 

 

  Cele:

 • rozumienie związku między jakością pożywienia a dobrym samopoczuciem,
 • uświadomienie wartości odżywczej pokarmów,
 • kształtowanie „szacunku dla chleba”,
 • kształtowanie umiejętności higienicznego przygotowania posiłku  i kulturalnego spożycia,
 • zachęcanie do spożywania zdrowych pokarmów.

 

 

Tematyka zajęć:

 1. Czy wiesz  co jesz?
 2. Urozmaicanie i regularność posiłków. Codzienna dieta.
 3. Sposoby   przechowywania   i   wykorzystania   żywności.
 4. Estetyka spożywania posiłków.
 5. Co lubię, czego nie lubię – co muszę zmienić w moim sposobie odżywiania.

 

 1. Bezpieczeństwo na co dzień

 

 Cele:

 • poszerzanie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, podczas przerw śródlekcyjnych, podczas wycieczek,
 • ustalenie sposobów właściwego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
 • zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek burzy, pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego.  

 

Tematyka zajęć:

 

 1. Bezpiecznie poruszamy się po drogach pieszo i rowerem. Karta rowerowa.
 2. Bezpieczeństwo w domu i poza nim.
 3. Bawię się bezpiecznie.
 4. Jak korzystać z urządzeń elektrycznych i elektronicznych?
 5. Jak się zachować w obliczu   zagrożeń (burza, pożar, powódź, atak terrorystyczny)?

 

 

Zdrowy styl życia

 

Cele:

 • rozwijanie aktywności ruchowej,
 • bezpieczne  i umiejętne korzystanie  ze  środków chemicznych  i farmakologicznych,
 • wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu,
 • propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach SKS,w kołach i klubach sportowych, udziału w konkursach i zawodach sportowych
 • planowanie i organizacja wycieczek.

 

Tematyka zajęć:

 

 1. Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym? Podejmuję właściwe decyzje w  sprawie zdrowia. Sposoby dbania o własne zdrowie.
 2. Rozpoznajemy substancje trujące. Zasad bezpiecznego przyjmowania  lekarstw.
 3. Czas wolny; jak go racjonalnie wykorzystać?
 4. Jak być dobrym sportowcem i kulturalnym kibicem? Zasady fair play.
 5. Jak zaplanować wycieczkę klasową czy rodzinną?

 

 1. Profilaktyka uzależnień 

 

Cele:

 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi  związanych wzmacnianie  przekonania, że życie bez środków uzależniających  jest  ciekawsze, bardziej wartościowe,
 • dostarczanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią, uzależnieniem od gier komputerowych, hazardu i Internetu,
 • zapoznanie z przyczynami i skutkami używania środków psychoaktywnych  i innych nałogów
 • kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru,
 • rozpoznawanie powodów, dla których ludzie sięgają po środki uzależniające,
 • kształcenie umiejętności otwartego wyrażania swoich uczuć, myśli i opinii w taki sposób, aby jednocześnie respektować uczucia i poglądy innych osób (zachowanie asertywne), nabywanie umiejętności odmawiania.

 

 

 

    Tematyka zajęć:

 1. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia. Wiem, kiedy odmówić. Jak uciec przed papierosem? Co, zrobić, aby w przyszłości nie palić? Dlaczego ludzie palą papierosy?
 2. Alkohol – mity i rzeczywistość. Używanie i nadużywanie. Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Skutki picia alkoholu (biologiczne, psychiczne, społeczne, natychmiastowe i długotrwałe). Gdzie i do kogo mają zwrócić się o pomoc dzieci alkoholików.
 3. Co wiemy o narkotykach i dopalaczach ?Ich wpływ na organizm człowieka.
 4. Pornografia niszczy miłość, upokarza  człowieka, rujnuje życie.
 5. Uzależnienia komputerowe. Hazard.
 6. Asertywność – co to takiego?

 

Formy   realizacji   programu   profilaktycznego

 1. Prowadzenie systematycznej diagnozy zespołów klasowych pod kątem czynników ryzyka   czynników chroniących od patologii.
 2.   Pogadanki   i   warsztaty   na   godzinach   do   dyspozycji   wychowawcy, lekcjach informatyki, religii, przyrody i biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowania do życia w rodzinie, plastyki, języku polskim    oraz   na   zajęciach  edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Spotkania   z   rodzicami – prelekcje   na   wybrane   tematy psychologa/ pedagoga, policjanta lub innych specjalistów z instytucji współpracujących ze szkołą.
 4. Indywidualne   rozmowy   z   rodzicami   i   uczniami.
 5. Projekcja filmów o tematyce profilaktycznej, spektakle teatralne, spoty, kampanie społeczne, pikniki edukacyjne, happeningi, debaty, treningi umiejętności.
 6. Organizowanie konkursów plastycznych, literackich o tematyce profilaktycznej.
 7. Zawody i turnieje sportowe.
 8. Prowadzenie   programów   profilaktycznych   proponowanych   przez   poradnię   psychologiczno – pedagogiczną, policję, sanepid   oraz   higienistkę szkolną. Pozyskiwanie środków na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Systematyczne szkolenia Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje nauczycieli w dziedzinie profilaktyki, interaktywne wykłady i warsztaty.
 10. Objęcie szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów z grupy podwyższonego ryzyka oraz uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy występowania zachowań ryzykownych.

 

 

Spodziewane   efekty

 

 1. Poszerzenie, ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy na temat prawidłowości w rozwoju człowieka i jego możliwych zaburzeń oraz przemocy,   uzależnień   i przeciwdziałania   im.
 2. Ukształtowanie hierarchii systemu wartości, która chroni przed złem.
 3. Nabycie umiejętności  życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania  i wyrażania swoich  uczuć, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych oraz poszanowania odrębności i godności innych osób.
 4. Zminimalizowanie zjawiska agresji i przemocy w szkole.
 5. Podniesienie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców i kadry pedagogicznej

 

Ewaluacja

 

Ewaluacja   będzie   dokonywana   poprzez   ankiety,   analizę   dokumentacji   szkolnej, obserwacje   zachowań uczniów.