Statut

Odsłony: 5905

S T A T U T

 

 

ZESPOŁU  SZKÓŁ NR 2 W NISKU

 

 

Rozdział  I

 

Nazwa szkoły

 §1

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 2 w Nisku.
 2. W skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku wchodzą :
 3. a) oddziały przedszkolne,
 4. b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku,
 5. c) Gimnazjum Nr 2 w Nisku.
 6. Siedzibą Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku jest budynek zlokalizowany w Nisku przy ulicy Tysiąclecia 12A
 7. Organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może nadać imię Zespołowi Szkół Nr 2 w Nisku.
 8. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole, rozumie się przez to Zespół Szkół Nr 2 w Nisku.

 

 

Rozdział II 

 

Informacje o szkole

 §2

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi: 1 rok – wychowanie przedszkolne i 6 lat szkoły podstawowej.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.
 4. Szkoła może prowadzić -w zależności od potrzeb i możliwości- oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy, oddziały integracyjne, a także wprowadzać do szkolnego zestawu programów autorskie programy nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział III

 

Cele i zadania szkoły

 

 §3

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku oraz w przepisach wydanych na  ich podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły, a w szczególności:

1)      rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kultury i tradycji regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata,

2)      zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji , sprawiedliwości i wolności,

3)      realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki , odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

4)      wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

5)      przestrzega konwencji o prawach dziecka.

 

 

 §4

 

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych .
 2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)      organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,

2)      kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów niedecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

3)      realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,

4)      przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

5)      pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.

 §5

 

 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1) etap wychowania przedszkolnego „O”,

2) etap I – klasy I-III,

3) etap II – klasy IV – VI,

4) etap III – gimnazjum.

 1. Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.

 §6

 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1)      realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły wskróconym czasie,

2)      organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,

3)      udział w konkursach i olimpiadach.

 §7

 

 1. W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie  odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców (opiekunów prawnych ) lub innych osób.
 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),

2)      świetlic terapeutycznych.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje pedagog szkolny oraz nauczyciele wychowawcy.
 2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

 §8

 

 1. Szkoła umożliwia pobieranie nauki młodzieży niepełnosprawnej poprzez:

1)      tworzenia klas integracyjnych,

2)      organizowania nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki  i wychowania w warunkach szkolnych.

 1. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

 

§9

 

 1. Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury poprzez naukę języka ojczystego mniejszości i zajęcia pozalekcyjne.
 3. Naukę, o której mowa w ust. 2 organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.
 4. Szczegółowe zasady organizowania nauki dla mniejszości narodowych określają odrębne przepisy.

§10

 

 1. Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:

1)      na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,

2)      na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach szkolnych. Dyżury nauczycieli prowadzone są także w szatniach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a w okresie wiosenno-jesiennym również na boisku i obejściu szkolnym.

 1. W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać dewastacji i zaśmiecaniu obiektu szkolnego.

1)      Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły.

2)      Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów.

3)      Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.

4)      Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.

5)      W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.

§11

 

 1. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła zapewnia szczególną opiekę, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną.
 2. Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu gminy określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 • 12

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić oddział przez cały tok nauczania.

 

 

 • 13

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę.
 2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.
 3. Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek określają odrębne przepisy.

 

 • 14

 

 1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych szkoła:

1)      prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

2)      organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

3)      współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

 

 • 15

 

 1. Szkoła tworzy szkolny program wychowawczy, który określa miedzy innymi.:

1)      zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2)      formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne są pomoc i wsparcie.

 1. Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców.

 

 

Rozdział IV

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

 • 16

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 • 17

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

 

 • 18

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

1)      nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2)      wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania,

3)      oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli,

4)      na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

5)      nauczyciel może, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,

6)      przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i wkład ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

7)      w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na określony czas z zajęć z wychowania fizycznego,

8)      o decyzję zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  i pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 • 19

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 20 oraz oceny zachowania według skali określonej w § 21 ust.2, z zastrzeżeniem ust.3.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.
 4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali ocen określonej w § 20 oraz oceny zachowania według skali ocen określonej w § 21 ust. 2.
 5. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 6. O przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej semestralnej lub końcoworocznej i przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkania (rodzic potwierdza uzyskane informacje podpisem w dzienniku lekcyjnym) lub na piśmie za potwierdzeniem odbioru na miesiąc przed zakończeniem semestru lubroku szkolnego.
 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z uwzględnieniem § 25 ust.1.
 8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

 

 • 20

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali ocen określonej w statucie szkoły.
 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący          -    6

stopień bardzo dobry -    5

stopień dobry              -    4

stopień dostateczny     -    3

stopień dopuszczający            -    2

stopień niedostateczny            -    1

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami  opisowymi.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 • 21

 

 1. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna.
 5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

 

 • 22

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 23

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • 24
 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem §18 pkt.5, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem zapisu w §25 ust.1.

 

 

 • 25
 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel o którym mowa w ust.6 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wyniki egzaminu,

5)      ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 • 26

 

 1. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne kryteria.
 2. Ocena z religii (etyki) jest wliczana do średniej ocen.
 • 27
 1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W trzeciej klasie gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział V

Organy szkoły

 • 28

  1.Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

 • 29
 1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

7)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 • 30
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących    nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 • 31
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)      realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

3)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

4)      zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 • 32
 1. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony wicedyrektor na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora szkoły.
 • 33
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

 • 34

 

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi i zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 • 35
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • 36

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, o ile w szkole jest ona powołana.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 • 37

 

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 38
 1. W szkole działa rada rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Rada rodziców:

1)      pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)      wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.2.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1)   programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli,

2)   programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 1. Rada rodziców wspiera Dyrektora Szkoły w działaniach mających na celu wzbogacenie procesu dydaktyczno-
  wychowawczego, realizację celów statutowych Szkoły.
 2. Wspiera nauczycieli i pedagoga (psychologa) szkolnego w sprawowaniu opieki profilaktycznej oraz udzielaniu pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej.

 

 • 39
 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w  losowaniu równym , tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 • 40
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców co najmniej 1 raz w semestrze, na których:

1)      zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi,

2)      zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 1. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:

1)      rzetelnie informują rodziców na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn i trudności w nauce,

2)      informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży.

 1. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy szkoły.
 • 41

 

 1. Organa szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
 2. Organa szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzji poprzez:

1)      wymianę dokumentów,

2)      wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

 1. Organa szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły.
 2. W przypadku braku porozumienia organa szkoły mogą występować do organu prowadzącego szkołę o rozstrzygnięcie konfliktu.
 • 42
 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie oddziałów  powyżej 12.

2        Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć  stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3        Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji.

 

Rozdział VI

Organizacja szkoły

 • 43
 1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i  letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. I semestr kończy się w 3 (trzeci) piątek stycznia.
 • 44
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora , w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotowych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 • 45
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum na każdy rok szkolny ustala organ prowadzący.
 • 46
 1. Organizację szkoły, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • 47

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 • 48
 1. Oddziały można dzielić na grupy na lekcjach informatyki, zajęć komputerowychi  języków obcych oraz na zajęciach dla których   z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki, zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy czwartej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 5. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczą się języka nowożytnego na:

1) poziomie III.0- dla początkujących

2) poziomie III.1- dla kontynuujących naukę

 • 49
 1. Działalność klas sportowych określają odrębne przepisy.
 • 50
 1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
 2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.
 • 51
 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 • 52
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

 

 • 53
 1. Szkoła prowadzi świetlicę.
 2. Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, którzy jej potrzebują, przed lekcjami i po lekcjach. Tym uczniom świetlica organizuje czas wolny.
 3. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

- tworzenie warunków do pracy własnej,

- wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie,

- organizowanie pomocy w nauce,

- organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na wolnym powietrzu,

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- współpraca z innymi nauczycielami szkoły.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 

 • 54
 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, która jest pracowniąszkolną służącą  realizacji potrzeb  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o mieście i regionie.
 2. Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów.
 3. Biblioteka współpracuje z biblioteką pedagogiczną, miejską  biblioteką publiczną i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
 4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
 5. Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

 1. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych, i innych,

3)      przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,

4)      prowadzenie lekcji bibliotecznych,

5)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,

6)      eksponowanie nowości wydawniczych,

7)      prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,

8)      dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,

9)      troska o ład i wystrój biblioteki,

     10)  zakup książek i lektur.

 1. Biblioteka posiada Internetowe Centrum Multimedialne.

 

 • 55

 

 1. Każdy uczeń Gimnazjum Nr 2 w Nisku obowiązkowo bierze udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 4. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
 5. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 6. wykonanie zaplanowanych działań,
 7. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 8. Zasady organizacji pracy uczniów w projektach, oceniania i publicznej prezentacji określone są w „Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych”
 • 56
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem:

1)     sale lekcyjne,

2)     bibliotekę  z czytelnią,

3)     świetlicę,

4)     zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5)     gabinet pielęgniarki szkolnej,

6)     pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

7)     archiwum,

8)     szatnie.

 

Rozdział  VII

Nauczyciele  i inni pracownicy szkoły

 

 • 57
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

 • 58

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w szczególności:

1)      realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły, wspiera własnymi działaniami zamierzenia i cele postawione przez dyrektora szkoły,

2)      wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora szkoły,

3)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

5)      bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)      informuje rodziców uczniów i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

7)      doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

8)      prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1)      decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych  w nauczaniu swojego przedmiotu,

2)      decydowania o treści koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu z samorządem uczniowskim,

3)      decydowania o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów swoich uczniów,

4)      wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.

 1. Nauczyciel odpowiada za:

1)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,

2)      stan warsztatu pracy , przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,

3)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnienia dyżurów,

4)      nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,

5)      zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 • 59

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, któregozadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Tworzą również plan dydaktyczno- wychowawczy dla danego oddziału na cały cykl kształcenia.
 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 

 • 60
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym zespołem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1)      otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,

 1. a) organizuje różnorakie formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

2)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

3)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

4)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca realizuje program wychowawczy według planu wychowawcy klasowego i tematyki godzin wychowawczych uzgodnionych z rodzicami.
 2. Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami co najmniej 1 raz w semestrze, a w miarę potrzeb częściej, utrzymuje także indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.
 3. Wychowawca klasy programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

1)      tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole i społeczeństwie,

2)      rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną.

 1. Wychowawca klasy współdziała z innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.
 2. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.
 3. Wychowawca klasy współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.
 4. Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno-pedagogiczną od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

 

Rozdział VIII

Uczniowie szkoły

 • 61

 

 1. 1. września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców.
 3. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).
 4. Od września 2014 r. liczebność uczniów w oddziałach klas pierwszych nie będzie mogła przekroczyć 25 dzieci.
 5. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej lub na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 6. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13 do 16 roku życia, nie później niż do 18 roku życia.
 7. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
 2. Kryteria, o których mowa w ust.6, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.
 3. Dla kandydatów do klas sportowych i autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.

 

 • 62
 1. Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

3)      korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)      korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotek podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12)  wybierania  i bycia wybranym do organizacji szkolnych,

13)  znajomości  terminów sprawdzianów wiadomości,

14)  znajomości  każdej  oceny wystawionej  przez nauczyciela.

 

 

 • 63
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2)      rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

3)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

5)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6)      dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,

7)      zmieniać obuwie w szatni szkolnej,

8)      chodzić w stroju czystym i schludnym,

9)      mieć odrobione zadanie, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

10)  pełnić dyżury w klasie i w szkole.

 1. W czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

 • 64
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce,

2)      wzorową frekwencję w roku szkolnym,

3)      osiągnięciach w konkursach i zawodach sportowych,

4)      pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

5)      wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.

 1. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1)      pochwała przez wychowawcę klasy,

2)      pochwała przez dyrektora szkoły,

3)      pochwała przez dyrektora szkoły przed całą młodzieżą,

4)      nagroda symboliczna lub rzeczowa.

 

 • 65
 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:

1)      lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2)      opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,

3)      naruszanie porządku szkolnego,

4)      lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

5)      palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą,

6)      picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,

7)      używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

8)      niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 1. Kara może być udzielona w następującej formie:

1)      nagana wychowawcy klasy,

2)      upomnienie dyrektora szkoły,

3)      nagana dyrektora szkoły,

4)      przeniesienie do równoległej klasy,

5)      przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w przypadkach określonych w ust.3.

 1. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły za:

1)      dopuszczenia się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,

2)      rozprowadzanie narkotyków.

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.
 4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy.
 6. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy kuratorze oświaty.

 

 • 66
 1. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 • 67
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.
 • 68
 1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

 • 69
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 70
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 (wersja bez końcowych poprawek)