Regulamin edukacji zdalnej

Odsłony: 1720

Regulamin edukacji zdalnej

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Nisku.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług
  i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie  i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 IIWarunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
  a. posiadanie statusu ucznia lub pracownika Szkoły,
  b. posiadanie konta na e-dzienniku,
  c. uzyskanie dostępu do poczty służbowej, aplikacji Teams i innych usług, pozwalających realizować zajęcia online
  d. akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Komunikacja pomiędzy nauczycielami i uczniami powinna odbywać się z wykorzystaniem kont służbowych,
 4. Aktywowanie konta wygenerowanego automatycznie przez e-dziennik, polega na zalogowaniu się ucznia lub nauczyciela na witrynie www.office.com
 5. Podczas pierwszego logowania na witrynie www.office.com, użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.
 6. Zalogowanie się do konta na witrynie www.office.com, niezbędne jest do uzyskania dostępu do poczty służbowej, aplikacji Teams i innych usług, pozwalających realizować zajęcia online,
 7. Login i hasło do e- maila służbowego są taki same jak do aplikacji Teams.
 8. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
  a. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
  b. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
  c. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż ukończenie,
  d. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do Dyrektora Szkoły.

 IIINarzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników.
 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie Szkoły.
 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 IV. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.
  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania.
 6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
  a. na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
  b. zostały włączone automatyczne aktualizacje,
  c. została włączona zapora systemowa,
  d. został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
  e. zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
  f. wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
 7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 8. Działaniami zabronionymi w pracy zdalnej są:
  a. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,
  b. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
  c. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych i niezgodnych z prawem.

 V. Netykieta i zasady na lekcjach online

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim loginem i hasłem, nie podszywamy się pod nikogo innego w czasie lekcji.
 4. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
  Podczas lekcji w formie zdalnego nauczania zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO zabronione jest wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie wizerunku nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Do powyższych czynności wymagana jest zgoda.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyznacza osobę prezentującą oraz odpowiadającą .
 6. Na lekcji nie podnosimy na siebie głosu, ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 7. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
 8. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez e-dziennik.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.